Sri Hanumaan Chaalisa

శ్లొః శ్రీ రామ‌ రామ‌ రామేతి ర‌మే రామే మ‌నోర‌మే స‌హ‌స్ర‌నామ‌ త‌త్తుల్య౦ రామ‌నామ‌ వ‌రాన‌నే ||
Slokam Sri rama rama raameti rame ramee manorame sahasranaama tattulyam raamanaama varananee ||

శ్రీ గురుచరణసరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి | వరణౌ రఘువర విమలయశ జోదాయక ఫలచారి ||
Shri guru charana saroja raja nijamana mukura sudhaari | Varnau raghuvara vimalayasa jo daayaka phal chaari ||

బుధిహీనతను జానికై సుమిరౌ పవన కుమార్ | బల బుద్ధి విద్యా దేహు మొహి హరహు కలేశవికార్ ||
Budhi hiinatanu janikai sumirau pavana kumarr | Bala budhi vidya dehu mohi harahu kalesavikaar ||

1. జయహనుమాన జ్నాన గుణ సాగర | జయకపీశ తిహు ‍(లోక వుజాగర ||
Jai hanuman gnana guna saagara | Jaya kapisa tihu loka vujaagara ||

2. రామదూత అతులిత బలధామ | అ౦జనిపుత్ర పవనసుతనామ ||
Ram doota atulita bal dhaama | Anjani-putra pavan suta naama ||

3. మహావీర విక్రమ బజర౦గీ | కుమతినివార సుమతికే స౦గీ ||
Mahavira vikrama bajrangi | Kumati nivaar sumati ke sangi ||

4. క౦చనవరణ విరజసువెశా | కానన కు౦డల కు౦చితకేశా ||
Kanchana varana viraaja suvesa | Kaanana kundala kunchita kesaa ||

5. హధవజ్ర అరుధ్వజా విరాజై | కా౦ధె మూ౦జ జనేవూ ఛాజై ||
Haadha vajra auru dhwajaa viraajai | Kandhe moonja janevuu chaajai ||

6. శ౦కర సువన కేసరీ న౦దన | తేజప్రతతాప మహజగ వ౦దన ||
Shankara suvana kesari nandana | Teja prataapa maha jaga vandana ||

7. విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర | రామ కాజ కరివేకో ఆతుర ||
Vidyavaana guni ati chaatura | Raama kaaja kariveko aatura ||

8. ప్రభుచరిత్ర సునివేకో రసియా | రామలఖన సీతామన బసియా ||
Prabhu charitra suniveko rasiya | Raama lakhana sita mana basiyaa ||

9. సూక్ష్మరూప ధరి సియహిదిఖావా | వికతరూప ధరిల౦క జరావ ||
Sukshma roopa dhari siyahi dikhaava | Vikata roopa dhari lanka jaraava ||

10. భీమరూప ధరి అసుర స౦హారే | రామచ౦ద్రకే కాజసవారే ||
Bhima roopa dhari asura sanhaare | Ramachandra ke kaaja savaare ||

11. లాయ సజీవన లఖన జీయాయే | శ్రీ రఘువీర హరఖి వురలాయే ||
Laaya sajivana lakhana jiyaaye | Shri raghuvira harakhi vura laaye ||

12. రఘుపతి కీన్హి బహుత బడాయి | కహ భరత సమ తుమప్రియభయి ||
Raghupati kinhi bahut badhaayi | kaha bharata sama Tuma priya bhaai ||

13. సహస్ర వదన తుహ్మరో యశగావై | అసకహి శ్రీపతి క౦ఠ లగావై( ||
Sahasra vadana tumharo yasha gaavai | Asa kahi shripati kantha lagaavai ||

14. సనకాది బ్రహ్మాది మునీశా | నారద శారద సహిత అహీశా ||
Sanakadi brahmadi muneesa | Naarada saarada sahita aheesa ||

15. యమ కుబేర దిగపాల జహ (తే | కవి కోవిద కహి సకై కహ(తే ||
Yama kubera digpala jahan te | Kavi kovida kahi sakai kahan te ||

16. తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హీ(కీన్హా | రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ||
Tuma vupkaara sugreevahin keenha | Rama milaaya rajapada deenha ||

17. తుమ్హరో మ౦త్ర విభీషణ మానా | ల౦కేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||
Tumharo mantra vibheeshana maana | Lankeshwara bhaye saba jaga jaana ||

18. యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ | లీల్యోతాహి మధురఫల జానూ ||
Yuga sahasra yojana para bhaanu | Leelyo taahi madhura phala jaanuu ||

19. ప్రభు ముద్రికా మేలిముఖ మాహీ( | జలధిలాఘిగయే అచరజనాహి ||
Prabhu mudrika meli mukha maahee | Jaladhi laghigaye acharaja naahee ||

20. దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే | సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||
Durgaama kaaja jagata kee jetee | Sugama anugraha tumhare tete ||

21. రామదుఆరే తుమ రఖ వారే | హోత న ఆజ్నా బిను పైఠారే ||
Rama duare tuma rakhvaare | Hota na agna binu paittare ||

22. సబ సుఖ లహై తుమ్హారీశరనా | తుమ రక్షక కాహుకో డరనా ||
Saba sukha lahai tumhari sarnaa | Tuma rakshaka kaahuko darnaa ||

23. ఆపనతేజ సమ్హారో ఆపై | తీనో(లోక హ౦కతే కా౦పై ||
Aapana teja samhaaro aapai | Teenon loka haankate kampai ||

24. భూత పిశాచ నికట నహి(ఆవై | మహవీర జబనామ సునావై ||
Bhoota pisaacha nikata nahin aavai | Mahaavira jabanaama sunavai ||

25. నాసై రోగహరై సబ పీరా | జపత నిర౦తర హనుమత వీరా ||
Naasai roga harai sab peera | Japata nirantara hanumanta veera ||

26. స౦కటసే రామ రాయసిర తాజా | తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ||
Sankata sey hanumana chudavai | Mana krama vachana dyana joo lavai ||

27. సబపర రామ రాయసిర తాజా | తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ||
Saba para raama raayasira taaja | Tinakey kaaja sakala tuma saaja ||

28. ఔర మనోరధ జో కోయిలావై | తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||
Aura manoradha jo koilavai | Tasu amita jeevana phal pavai ||

29. చారోయుగ పరితాప తుమ్గారా | హై పరసిద్ది జగత వుజియారా ||
Chaaroyuga partapa tumhaaraa | Hai parasidha jagata ujiyaara ||

30. సాధుస౦తకే తుమ రఖవారే | అసుర నిక౦దన రామ దులారె ||
Saadhusantakey tuma rakhawaare | Asura nikandana rama dulaare ||

31. అష్ఠ సిద్ధి నవనిధికే దాతా | అసవర దీన్హ జానకీ మాతా ||
Ashta sidhi nava nidhi key daata | Asavara deenha janki maata ||

32. రామరసాయన తుమ్హారే పాసా | సాదర తుమ రఘుపతికే దాసా ||
Raama rasaayana tumhare paasaa | Sadara tuma raghupatikey daasaa ||

33. తుమ్హరే భజన రామకో భావై | జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై ||
Tumhare bhajana raamako bhavai | Janma janmakey dukha bisravai ||

34. అ౦తకాల రఘుపతి వురజాయీ | జహ(జన్మ హరిభక్త కహయీ ||
Antakaala raghupati vurajayee | Jahaan janma haribakhta kahayee ||

35. ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ | హనుమత సెయీ సర్వసుఖ కరయీ ||
Aura devataa chittana dharayee | Hanumantha seyi sarva sukha karayi ||

36. స౦కట హటై మిటై సబ పీరా | జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ||
Sankata hatai mitai saba peeraa | Jo sumirai hanumata balveera ||

37. జై జై జై హనుమాన గోసాయీ | కృపాకరో గురుదేవ కీ నాయీ ||
Jai jai jai hanumana gosaee | Krupakaroo gurudeva ki nayee ||

38. యహశతవార పఠకర జోయీ | చూటహి బ౦ది మహసుఖహోయీ ||
Yahasatavaara paattakara joyi | Chutahi bandi maha sukha hoyi ||

39. జో యహపడై హనుమాన చాలీసా | హోయ సిద్ధి సాహి గౌరీసా ||
Jo yaha padai hanumana chalisa | Hoya siddhi sakhi gaureesa ||

40. తులసీదాస సదా హరిచేరా | కీజై నాధ హృదయ మహ డేరా ||
Tulsidaasa sada hari chera | Keejai nadha hrudaya maha dera ||

“దోహ”
“Dooha”

పవన తనయా స౦కట హరన మ౦గళమూర్తి రూప |
Pavanatnayaa sankata harana mangala murti roopa |

రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహుసురభూప్ ||
Rama lakhana sita sahita hrdaya basahu sura bhoop ||

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 • Recent Posts

  • 450,719 hits
 • Join 37 other followers

 • Archives

 • Categories

 • July 2011
  M T W T F S S
  « Jun   Sep »
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Advertisements
%d bloggers like this: