Sri Mahalakshmi Ashtotram (శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆశ్తోత్రం)

Lakshmi Ashtottara Shatanamamavali Stotram is dedicated to Goddess Sri Mahalakshmi, the Goddess of Wealth. Lakshmi Ashtottara Satanamavali is the list of hundred names in praise of the Goddess Lakshmi. Below are the lyrics for the Sri Mahalalakshmi Ashtotram:

శ్రీ దేవ్యువచ:
Sri Devyauvasa

దేవ దేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశ్వర |
Deva Deva Mahadeva thrikalajna Maheswara |

కరుణాకర దేవేశ భాక్తానుగ్రహ కారక || 1 ||
Karunakara devesha bhaktanugraha karaka || 1 ||

ఆశ్తోత్ర శతం లక్ష్మాః శ్రోతు మిఛ్ఛ్హామి తత్వత: |
Ashtothra satham Laskhmyah shrothu michchhami thattvatha: |

ఈశ్వర ఉవాచ:
Ishwara Uvacha

దేవి సాధు మహాబాఘే మహాభాగ్య ప్రదాయకరం |
Devi sadhu mahabaghe mahabagya pradayakam |

సర్వైశ్వర్య కరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రనాశన౦|
Sarvaishvarya karam punyam sarvapapa pranashanam |

సర్వ దారిద్ర్య సమనం  శ్ర‌వనాథ్ భుక్తి ముక్తిద౦||
Sarva daridryasamanam shravanadbhukthi muktidam ||

రాజవశ్యకరం దివ్యం ఘుహ్యాత్ ఘుహ్యతమం పరం || 3 ||
Rajavasyakaram divyam ghughyath ghughyathamam param || 3 ||

దుర్లభం సర్వ దేవానాం ఛతుషష్తికలస్పద౦||
Dhurlabham sarva devanam chathushashti kalaspadam ||

పద్మాధీనాం వర్తానం నితినాం నిత్య దాయకం || 4 ||
Padmadinam varantanam nitinam nithya dayakam || 4 ||

సమస్తదేవ సంసేవ్యాం అనిమాత్_ఇష్ట సిథితం ||
Samastadevasa.nsevyamanimadyashtasiddhidam ||

కిమత్ర బహునోక్తేన‌ దేవి ప్రత్యక్ష దాయకం || 5 ||
Kimtra bahunoktena devi pratyaksha dayakam || 5 ||

తవ ప్రీత్యాత్య వక్ష్యామి స్మహితమనః శృణు౦  ||
Tava prityadya vakshyami smahithamanah shrrinum ||

ఆశ్తోత్ర సతశ్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవత: || 6 ||
Ashtottara satasyasya MahaLakshmistu devata || 6 ||

ఖ్లీం భీజ పదమిత్యుక్తం శ‌క్తిస్తు భువనేశ్వరి ||
Klim bhija padamityuktam shakthistu Bhuvaneswari ||

అంగన్యాసః కరన్యాస: స ఇత్యాధిః ప్రకీర్తిత:  ||
Anganyasah karanyasa: sa ithyadih prakirththitha: ||

ఇతిద్యానం               
Ithyanam

వందే పద్మాకరం ప్రసన్న వదనాం సౌభాఘ్యదాం భాఘ్యదాం                
Vande padmakaram prasanna vadanam saubhaghyadham bhaghyadham

హస్తాభ్యాం అభయప్రధం మనిగనైర్ననవిధైర్ భూషితాం |
Hastabhyamabhayapradam maniganairnanavidhair bhusitham |

భక్తాభీష్ట ఫల‌ ప్రథం హరిహర బ్రహ్నదిభిః సేవిత౦
Bhaktabhishta phala pradam harihara brahmathibhis sevitam

పార్శ్వే పంఖజశంఖపద్మనిదిభిర్యుక్తం సదా శక్తిభిహి ||
parshve pankhajashankhapadmanidhibhiryuktham sadha shaktibhihi || 8 ||
సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవలతరా.న్శుక్గంధమాల్యశోభే |
Sarasijanayane sarojahasthe dhavalatharaa.nsukgandhamalyashobhe |

భాఘవతి హరివల్లభే మనోఘ్నే త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యం ||
Bhaghavati harivallabhe manoghne Thriubhuvanabhoothikari praseedha mahyam ||

ప్రకీర్తిం విక్రితీం విద్యాం సర్వభూతహిథప్రథమ్ |
prakeerthim vikritheem vidhyam sarvabhuthahithapratham |

శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాత్మికం ||
shraddham vibhutim surabhim namaami paramatmikam||

వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహం స్వధం సుధం |
Vacham padmalayaam padmam shuchim svaham svadham sudham |

ధాన్యం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుష్టాం విభావరిం || 11 ||
Dhanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtaam vibhavarim || 11 ||

 అదితిం చ దితిం దిప్తాం వసుధాం వసుధరినీమ్ |
Aditim cha ditim dhiptaam vasudham vasudhariniim |

నమామి కమలం కాంతం కమంక్షీం క్రోధసంభావం  ||
Namami kamalam kantam kamamksheem krodhasambhavam ||

అనుఘ్రహపధం భుద్ధిమనఘాం హరివల్లభాం |
Anughrahapadham bhuddhimanaghaam harivallabhaam |

అశోకమమ్రితాం దీప్తాం లోక శోక వినాశినీం ||
Ashokamamritaam deeptam loka shoka vinashineem ||

నమామి ధర్మనిలయాం కరుణాం లోకమాతరం |
Namami dharmanilayaam karunaam lokamataram |

పద్మప్రియ౦ పద్మహస్తాం పద్మక్షీ౦ పద్మసున్దరీ౦ || 
Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim ||

పద్మోద్భవా౦ పద్మముఖీ౦ పద్మనాభప్రియ౦ రమామ౦ |
Padmoodbhavam padmamukhim padmanabhapriyam ramam |

పద్మమాలధరా౦ దేవీ౦ పద్మినీ౦ పద్మగన్ధినీమ౦ || 15 ||
Padmamaaladharaam deviim padminiim padmagandhinim || 15 ||

పున్యగన్ధా౦ సుప్రసన్నా౦ ప్రసాదభిముఖీ౦ ప్ర‌భా౦ |
Punyagandham suprasannam prasadabhimukhim prabham |

నమామి ఛన్ద్రవదనా౦ ఛన్ద్రా౦ ఛన్ద్రసహోదరీ౦ || 16 ||
Namami chandravadanam chandram chandrasahodharim || 16 ||

ఛతుర్భుజ౦ ఛన్ద్రరూప౦ ఇన్దిరా౦ ఇన్దు శీతలం |
Chaturbhujam chandrarupam Indiram Indu shithalam |

అహ్లాదజననీ౦ పుష్తి౦ శివం శివకరీం సతి౦ |
Aahladajananim pushtim sivam sivakarim satim || 17 ||

విమలామ్ విశ్వజననీ౦ తుష్టిం ధారిద్ర్య నాసినీమ౦ |
Vimalam vishvajananim tushtim daridrya nasinim |

ప్రీతి పుష్కరినీ౦ శాంతం సుక్లమాల్యాభరమ్ శ్రియం
Prithi pushkarinim shantam shuklamalyambaram shriyam || 18 ||

భాస్కరీ౦ భిల్వనిలయా౦ వరారోహ౦ యశస్వినీం
Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yashsvinim |

వ‌సున్ద‌ర‌ముద‌ర‌ఙ్హా౦ హరినీ౦ హెమమాలినీ౦ || 19 ||
Vasundharamudarangim harinim hemamalinim || 19 ||

ధనధాన్యకరీ౦ సిధి౦ స్థ్రిన సౌమ్యం సుభప్రధ౦ |
Dhanadhanyakarim siddhim sthrina sowmyam subhapradham |

నృపవేస్మగతానంధం వరలక్ష్మీ౦ వసుప్రద౦ || 20 ||
Nriupaveshmagatanandham varalakshmim vasupradam || 20 ||

శుభం హిరన్య ప్రకార౦ సముద్రతనయా౦ జయ౦ |
Subham hiranya prakaram samudratanayam jayam |

నమామి మంగళం దేవి౦ విష్నువక్షస్థల స్థిథ౦ || 21 ||
Namami Mangalam devim vishnuvakshahsthala sthitham || 21 ||

విష్నుపత్నీ౦ ప్రసన్నాక్షీ౦ నారాయనసమస్రిత౦ |
Vishnupatnim prasannakshim narayanasamasritham |

దరిద్ర్యధ్వ.న్సిని౦ దేవీమ్ సర్వోపద్రహరినీ౦ || 22 ||
Daridryadhva.nsinim devim sarvopadravaharinim || 22 ||

నవదుర్గా౦ మహాకాళీ౦ భ్రహ్మ్విష్నుశివాత్మిక౦ |
Navadhurgam mahakalim brahmavishnusivathmikam |

త్రికలఘ్నాన సమ్పనా౦ నమామి భువనేస్వరీ౦ || 23 ||
Thikalagnana sampannam namami bhuvaneswarim || 23 ||

లక్ష్మీమ్ క్షీరసముద్రరాజతనయా౦ శ్రీరన్గధామెశ్వరీ౦ |
Lakshmim kshirasamudrarajatanayam srirangadhameshwarim |

దాసీభూతసమస్త దేవ వనితామ్ లొకైక దీపాన్కుర౦ |
Dasibhutasamasta deva vanitam lokaika dipankuram |

శ్రీమన్మన్ద కటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గ౦గాధర౦ త్వ౦
Shrimanmanda katakshalabdha vibhava brahmendra gangadharam tvam

త్రైలోక్య కుటు౦బినీమ్ సరసిజ౦ వన్దే ముకున్ద ప్రియ౦ || 24 ||
thrailokya kutumbinim sarasijam vande mukunda priyam || 24 ||

మాతార్నమామి కమలె కమలాయతాక్ష్మి
Matarnamami kamale kamalayatakshi

శ్రీవిష్ను హ్రిత్కమలవాసిని విశ్వమాతః |
Shrivishnu hritkamalavasini viswamataha |

క్ధీరోదజే కమల కోమల గర్భ‌గౌరీ లక్ష్మీ
Kshirodaje kamala komala garbhagowri Lakshmi

ప్రసీద సతత౦ నమత౦ శరణ్య || 25 ||
Prasida satatam namatam sharanye || 25 ||

త్రికాల౦ యొ జపెద్విద్వాన్ శన్మాస౦ విజితేన్ద్రియః |
Trikalam yo japedvidvan shanmasam vijitenthiriyah |

దారిద్ర్యద.న్సనం కృత్వా సర్వమప్నోత్యయత్నత: || 26 ||
Daridryadha.nsanam kritva sarvamapnotyayathnatha: || 26 ||

దేవినామసహశ్రేషు పున్యమష్తోత్తరమ్ సతమ్ |
Devinamasahasreshu punyamashtottaram satam |

యేన శ్రియమవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః || 27 ||
Yena shriyamavapnoti kotijanma daridrathah || 27 ||

భ్రిగువారే శత౦ ధీమ౦ పటెద్వత్సరమాత్రక౦ |
Bhriguvare shatam dhimam pathedvatsaramatrakam |

అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి కుభేర ఇవ భూతలె || 28 ||
Ashtaishwarya mavapnoti kubhera iva bhuthale || 28 ||

ధారిద్ర్యమొఛన౦ నామ స్తొత్రమమ్బాపర౦ శత౦ |
Dharidryamochanam nama stotramambaparam satam |

యేన శ్రియ మవాప్నోతి కొటిజన్మదరిద్రితః || 29 ||
Yena shriya mavapnoti kotijanmadaridritah || 29 ||

భుక్త్వా తు విపులాన్ భోగన్యాస్యః సాయుజ్య మవప్నుయత్ః |
Bhuktva tu vipulan bhoganasyah sayujya mavapnuyath |

ప్రాతః కాలె పఠెనిత్య౦ శర్వ ధుఖోపశా౦తయే ||
Pratha kale pathennityam sarva dhukhopashanthaye ||

పఠఃన్స్తూ ఛిన్తయెద్దెవీ౦ శర్వభరన భుషిత౦ || 30 ||
Patha.nstu chintayeddevim sarvabharana bhushitham || 30 ||

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 • Recent Posts

  • 450,719 hits
 • Join 37 other followers

 • Archives

 • Categories

 • July 2011
  M T W T F S S
  « Jun   Sep »
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Advertisements
%d bloggers like this: